Nakupujte a vyhrajte, žrebujeme každý mesiac

Batoh na všetky vaše dobrodružstvá, obličky, doplnky, ikonické termosky alebo svieže kúsky na nosenie a mnoho ďalšieho. Pripravili sme pre vás skvelú pravidelnú súťaž. Stačí nakupovať a prihlásiť sa k odberu nášho newslettera a my na konci každého mesiaca vyžrebujeme troch výhercov, ktorým odovzdáme čerstvé ceny. Každý mesiac sa môžete tešiť na nové a zaujímavé ceny.

Ako to urobiť?

 1. Nakupujte aspoň raz v danom mesiaci na Freshlabels alebo v našich kamenných predajniach.
 2. Prihláste sa k odberu nášho Freshletteru alebo sa prihláste TU.
 3. Na konci každého mesiaca Freshlabels vyžrebuje výhercu troch cien za aktuálny mesiac.
 4. Výhercov budeme kontaktovať e-mailom, aby sme sa dohodli na odovzdaní/zaslaní výherných balíčkov. 
 5. Presné podmienky súťaže nájdete nižšie.
 • Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže

  Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky "Súťaže o pravidelné čerstvé ceny" (ďalej len "súťaž").

  1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

  Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Freshlabels s.r.o., so sídlom Milady Horákové 452/11, 170 00 Praha 7, IČO 22793593 (ďalej len "vyhlasovateľ").

  2. Miesto a trvanie výberového konania

  1. Súťaž sa koná na doménach freshlabels a na území Českej republiky, Slovenska a Nemecka, Rakúska.
  2. Trvanie súťaže je stanovené na obdobie od 1. marca do 31. decembra 2024, každý mesiac nová súťaž.

  3. Podmienky účasti

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 15 rokov s trvalým pobytom alebo doručovacou adresou v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku (ďalej len "súťažiaci").
  2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a ďalších spoločností podieľajúcich sa na organizácii súťaže a osoby blízke uvedeným osobám.
  3. Podmienkou účasti v súťaži je aspoň jeden nákup v aktuálnom kalendárnom mesiaci, a to buď online na jednej z domén Freshlabels, alebo v niektorej z kamenných predajní. Zároveň musíte byť prihlásení na odber newslettera Freshlabels, aby ste sa mohli zúčastniť na žrebovaní. 
  4. Do súťaže sa nemôžete zapojiť viac ako raz pod inou alebo rovnakou e-mailovou adresou

  4. Priebeh súťaže

  1. Súťaž prebieha v kamenných predajniach aj v e-shope. Aktuálne ceny pre daný mesiac nájdete vždy TU.
  2. Výherca bude vyžrebovaný elektronickým žrebovaním vo Freshlabels na konci každého mesiaca, vždy v posledný kalendárny deň.Súťaž prebieha od 1. marca 2024 do 31. decembra 2024, vždy na mesačnej báze.
  3. Výherca bude kontaktovaný do piatich pracovných dní po skončení každého mesiaca prostredníctvom e-mailovej adresy, prostredníctvom ktorej sa do súťaže prihlásil/zakúpil.

  5. Výhry v súťaži

  1. Jednotliví výhercovia (3) získajú ceny za daný mesiac, ktoré sú vždy od začiatku mesiaca zverejnené TU. Výhry určuje a vyberá spoločnosť Freshlabels, ceny sa každý mesiac líšia.
  2. Výhry nie je možné previesť na inú osobu.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť cenu uvedenú v týchto pravidlách cenou podobného typu a hodnoty, ak z objektívnych dôvodov, ktoré nie sú na strane usporiadateľa, nie je možné sľúbenú cenu zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
  4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani inak kompenzovať v naturáliách. Nevyzdvihnuté výhry prepadnú v prospech Usporiadateľa.
  5. Výherca, ktorý si neprevezme výhru alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v čase dohodnutom s organizátorom súťaže a/alebo nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži uvedených v týchto pravidlách, stráca nárok na výhru.
  6. Voči organizátorovi nemožno uplatniť žiadne nároky na zodpovednosť z dôvodu, že si výherca neprečítal zaslanú správu, nestihol na ňu odpovedať v stanovenej lehote alebo z iných dôvodov, pre ktoré výherca nekontaktoval organizátora, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú výlučne na strane organizátora.
  7. Organizátor sa zaväzuje vykonať jeden pokus o zaslanie oznámenia o výhre výhercovi. Ak je tento pokus neúspešný a/alebo výherca nekontaktuje organizátora v lehote uvedenej v správe zaslanej organizátorom výhercovi ako oznámenie o výhre, organizátor je oprávnený rozhodnúť, že výhra prepadá.

  6. Osobné údaje

  1. Súťažiaci udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol v súvislosti s účasťou v Súťaži, a to na účely organizácie a vyhlásenia výsledkov Súťaže, ako aj na účely následného zasielania oznámení o ďalších marketingových aktivitách Usporiadateľa, ako aj ponuky produktov Usporiadateľa a zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním informácií je možné kedykoľvek v budúcnosti odvolať prostredníctvom odkazu v marketingovej správe alebo jednostranným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu [email protected]. Správcom údajov v zmysle zákona je vydavateľ.
  2. Súhlas so zasielaním informácií možno kedykoľvek v budúcnosti odvolať prostredníctvom odkazu v marketingovej správe alebo jednostranným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu [email protected]. Správcom údajov v zmysle zákona je organizátor. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže bude mať za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.Súťažiaci má tiež práva podľa § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Z. z., t. j. najmä právo na prístup k informáciám o spracúvaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu, blokovanie alebo žiadosť o ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej škody podľa príslušných právnych predpisov.
  3. Súťažiaci má právo obrátiť sa v prípade podozrenia z porušenia svojich práv na Usporiadateľa alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

  7. Záverečné ustanovenia

  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
  2. Vyhlasovateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
  3. Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Českej republiky, Slovenskej republiky, Nemecka a Rakúska ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.
  4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutie vo všetkých záležitostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, skorého ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu.
  5. Nedodržanie pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného závadného správania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
  6. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je starší ako 15 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.
  7. Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na [email protected]

  Datum: 1. 1. 2024

Prihlásenie

alebo

Pridajte sa

alebo

Súhlasím so zasielaním informácií o odporúčaných produktoch, novinkách a špeciálnych akciách. Odber týchto informácií je možné kedykoľvek bezplatne upraviť alebo zrušiť kliknutím na odkaz v našom e-maile.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zabudnuté heslo

Nové heslo vám príde na e-mail.

Zavrieť