Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho-spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady. V prípade zistenia, že je vada podstatným porušením zmluvy (na základe písomného posúdenia reklamačného oddelenia Freshlabels alebo dodávateľa alebo výrobcu, ak si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za nový kus, prípadne vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť. V takom prípade bude oproti daňovému dokladu vrátený tiež poštovné (stačí doklad spolu s číslom objednávky zaslať na [email protected]). Poštovné bude vrátený vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

 • mechanickým poškodením tovaru
 • preukázateľne nedovolenými zásahy do prístroja, živelnou katastrofou, alebo mechanickým poškodením,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • preukázateľne nesprávnym užívaním,
 • užívaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste tovaru,
 • užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
 • preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
 • preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
 • ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u tovaru predávaného za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého tovaru za chybu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim.

Na darčeky, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iné platené tovar, nie je možné uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný tovar, ktorý je poskytované ako darček vrátiť v pôvodnom stave predávajúcemu.

V prípade chybného plnenia, ktoré je podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na:

 • 1. na odstránenie vady opravou veci
 • 2. odstránenie vady dodaním nové veci bez vád alebo dodaním chýbajúce veci
 • 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 • 4. odstúpenie od zmluvy.

1. AKO REKLAMOVAŤ chybný tovar

1.1 Reklamácia (oznámenia) vád tovaru

1.1.1 Kupujúci je povinný reklamovať (oznámiť) vady tovaru v prevádzkach a skladoch predávajúceho, ako sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho (čl. 7.6).

1.1.2 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať či inak doručiť predávajúcemu a to bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí závadu. Doba, počas ktorej sa kupujúci nachádza v omeškaní s odoslaním tovaru predávajúcemu, sa nezapočítava do lehoty na vybavenie reklamácie.

1.1.3 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar pripraviť k preprave tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu tovaru (napríklad hodinky je kupujúci povinný zabaliť do ochrannej fólie vnútri prepravného balíka, aby hodinky boli zafixované a bolo tak vylúčené akékoľvek ďalšie poškodenie strojčeka) a je tiež povinný tovar označiť podľa jeho povahy (krehké atď.). Nebezpečenstvo škody na veci nesie až do jej doručenia predávajúcemu kupujúci. Kupujúci je povinný súčasne písomne ​​popísať, ako sa chyba prejavuje (príp. Aj ako vznikla).

1.1.4 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar dodať predávajúcemu čisté (odevy vyprané, obuv vyčistená, naopak ale nie praná).

1.1.5 vykazuje tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy zjavné nedostatky (napríklad porušený transportný obal) už pri preberaní tovaru, má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade bude tovar zaslaný späť predávajúcemu. Ten má povinnosť všetko uviesť do poriadku a tovar kupujúcemu odoslať znovu v čo najkratšom možnom termíne.

1.1.6. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

2. VYBAVENIE REKLAMÁCIE PREDÁVAJÚCIM

2.1. Reklamáciu, podanú kupujúcim = spotrebiteľom, je predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, s prihliadnutím na dodržanie lehoty na zaslanie tovaru kupujúcim. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať na kupujúcom dohodnutie lehoty dlhšia. O výsledku vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom na emailovú adresu kupujúceho použitú pri uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade zasielania reklamovaného tovaru predávajúcemu sa za deň prijatia reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti tovaru predávajúcim. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň upovedomenie kupujúceho - spotrebiteľa predávajúcim o spôsobe vybavenia reklamácie.

2.2. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim - spotrebiteľom je predávajúci vystaví kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci tovar reklamoval, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

2.3. V prípade, že sa jedná o reklamácii zaslanú predajcovi poštou, reklamačný formulár je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu písomne. Formulár musí obsahovať meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a emailovú adresu kupujúceho.

2.4. Povinnosť spísať reklamačný formulár sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

2.5. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vybavenia, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak si nevyzdvihne kupujúci reklamovaný tovar v uvedenej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na skladovné (poplatok za uskladnenie) vo výške 50, - Sk za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru a prípadne aj nárok na svojpomocný predaj za podmienok uvedených v obchodných podmienkach internetového obchodu Freshlabels .sk a v občianskom zákonníku.

3. ADRESY PREDÁVAJÚCEHO

3.1 poštovné adresa pre reklamácie pre českých a zahraničných zákazníkov (Kupujúci):

 • Freshlabels s.r.o., Milady Horákové 452/11, Praha 7, 170 00, Česká republika

3.2 Prevádzky, kde možno uplatniť reklamáciu a odovzdať reklamovaný Tovar:

 • Freshlabels Flagship Store Jindřišská 15 110 00 Praha 1
 • Freshlabels Backpack Store, Panská 9, 110 00 Praha 1

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a účinnosť nadobúda 1.11.2018. Freshlabels s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť alebo dopĺňať znenia reklamačného poriadku. Zmeny alebo doplnenie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Freshlabels.cz

Prihlásenie

alebo

Pridajte sa

alebo

Súhlasím so zasielaním informácií o odporúčaných produktoch, novinkách a špeciálnych akciách. Odber týchto informácií je možné kedykoľvek bezplatne upraviť alebo zrušiť kliknutím na odkaz v našom e-maile.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zabudnuté heslo

Nové heslo vám príde na e-mail.

Zavrieť