Všeobecné obchodné podmienky

Obchodní společnosti
FRESHLABELS s.r.o.

se siedlem Milady Horákové 452/11 170 00 Praha 7 - Holešovice
identifikační číslo: 22793593
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. C 267724

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti FRESHLABELS s.r.o., so sídlom Milady Horákové 452/11 170 00 Praha 7 - Holešovice, identifikačné číslo: 22793593, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 267724 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.freshlabels.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Predávajúci neuzatvára kúpnej zmluvy, ktorých predmetom je (sú) opakovaná plnenia. Každá kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú (na dobu do zaplatenia a dodania tovaru kupujúcemu). Predmetom plnenia podľa kúpnej zmluvy nie je žiadny digitálny obsah.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od týchto obchodných podmienok je možné po dohode predávajúceho a kupujúceho dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok v znení uverejnenom v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na webovej stránke sú vždy neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a každý kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje ich záväznosť na kúpnou zmluvou vzniknutý zmluvný vzťah. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku pre tuzemské obchody a v anglickom jazyku pre ostatné obchody

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Zmeny alebo doplnenie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na Freshlabels.sk. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov s výnimkou nákladov na doručenie tovaru (prepravné, poštovné). . Ceny tovaru a ponuka tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo ponuku tovaru a cenu tovaru priebežne aktualizovať, podľa svojich obchodných a prevádzkových potrieb. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru, má povahu výzvy predávajúceho na predloženie ponuky kupujúcim a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, príp. z prevádzkových (kapacitných) alebo iných pre predávajúceho dôležitých dôvodov.

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo opraviť cenu tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že tovar bol ponúkaný za nesprávnu cenu. V takom prípade musí byť zákazník informovaný o správnej cene a musí súhlasiť s úpravou ceny. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude prevádzkovateľom zrušená.

3.6. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.6.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • 3.6.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • 3.6.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.7. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.8. Odoslanie objednávky sa považuje za také konanie kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, teda je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, čo kupujúci robí tým, že objednávku odošle.

3.9. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.10. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.11. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru v predajni predávajúceho na adrese:
 • Freshlabels Flagship Store, Jindřišská 15, 110 00 Praha 1,
 • Freshlabels Sustainable Store, Milady Horákové 11, 170 00 Praha 7,
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 8140462/0800 (IBAN: CZ81 0800 0000 0000 0814 0462 BIC: GIBACZPXXXX), vedený u spoločnosti Česká spořitelna (ďalej len "účet predávajúceho");
 • bezhotovostne platobnou kartou;
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Twista; prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.4 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zabezpečenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a / alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 25.000, - Kč vč. DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúcemu svedčí výhrada vlastníckeho práva k tovaru, vrátane obalu tovaru, a to až do okamihu uhradenia kúpnej ceny tovaru v plnej výške, tj. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru. Ustanovenia článku 4.8 nie je predchádzajúcou vetou dotknuté.

4.4. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.9), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v listinnej podobe spolu s tovarom.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale , ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia Tovaru (v zmysle článku 6.5.) v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Okrem toho Predávajúci umožňuje Kupujúcemu v 15. až 30. deň od nákupu vykonať vrátenie peňazí formou kreditu na ďalší nákup, ktorý bude pripísaný na užívateľský profil Kupujúceho.  Lehota sa považuje za dodržanú, ak Kupujúci zašle tovar späť Predávajúcemu pred uplynutím lehoty 14 dní (resp. 15 až 30 dní, ak má Kupujúci záujem o dobropis) odo dňa, kedy Kupujúci fyzicky prevzal tovar alebo posledný kus tovaru alebo jeho časť.

5.3. Tovar, ktorý kupujúci vracia predávajúcemu, sa odosiela na túto adresu: Freshlabels s.r.o., Milady Horákové 452/11, 170 00, Praha 7-Letná.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený na náklady kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od odoslania odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy, ktorá predstavuje dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, predávajúci si však vyhradzuje právo pozdržať vrátenie kúpnej ceny do doby vrátenia tovaru v zmysle čl. 5.7, druhá veta.

5.5. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.10. V prípade, že kupujúci uhradil peňažné prostriedky v hotovosti pri prevzatí tovaru, kupujúci výslovne súhlasí, aby mu predávajúci pri odstúpení od kúpnej zmluvu odoslal čiastku bankovým prevodom.

5.11. V prípade, že bola úhrada vykonaná s použitím darčekového poukazu, užívateľ výslovne súhlasí, aby sa vrátenie finančnej čiastky vykonalo formou kreditu, ktorý mu bude vystavený buď predajcom na predajni a alebo dodatočne zaslaný na emailovú adresu kupujúceho.

5.12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci povinný tovar podľa kúpnej zmluvy odoslať, odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho v zmysle § 2090 Občianskeho zákonníka.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi (tj. Doručovateľovi tovaru, od ktorého ho preberá). V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu, resp. potvrdenie o prevzatí tovaru kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

6.5 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím veci; ten istý následok má, neprevezme ak kupujúci vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať a kupujúci poruší kúpnu zmluvu tým, že tovar neprevezme.

7. Práva z vadného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru, ktorý sa na tovar vyskytne v dobe 24 mesiacov od prevzatia (záruka predávajúceho za akosť). Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu alebo vadu tovaru sám spôsobil.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že tovar vykazuje vadu, ktorá svojou povahou predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený žiadať podľa vlastného uváženia buď

 • (i) odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez vady (výmenou poškodeného tovaru za nový), ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo dodaním chýbajúceho tovaru alebo
 • (ii) odstránenie vady opravou tovaru alebo
 • (iii) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • (iv) odstúpiť od zmluvy. Ak tovar vykazuje vadu, ktorá svojou povahou predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť, neodstráni Ak predávajúci vadu včas alebo ju odmietne odstrániť, ak je vada neodstrániteľná, popr. ak nemôže tovar užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo väčší počet vád.

7.4. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

7.5. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzok a skladov, pričom adresa skladov je primárny a aktuálne jediný možný (sklad: Milady Horákové 452/11, 170 00, Praha 7-Letná; prevádzkarne: Freshlabels Flagship Store, Jindřišská 15, 110 00 Praha 1, Freshlabels Sustainable Store, Milady Horákové 11, 170 00, Praha 7-Letná), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a nájdete ho tu. (Odkaz na stiahnutie)

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov. (Odkaz na stiahnutie)

10. Zasielanie obchodných oznámenie a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci môže odber týchto informácií kedykoľvek a bezplatne upraviť alebo zrušiť kliknutím na odkaz v e-maile zaslaným na elektronickú adresu Kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. Korešpondenčná adresa predávajúceho je: Freshlabels s.r.o., Milady Horákové 452/11, 170 00, Praha 7-Letná.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou takého ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prípadné spory možno riešiť tiež mimosúdnou cestou.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledovné - adresa pre doručovanie: Freshlabels s.r.o., Milady Horákové 452/11, 170 00, Praha 7-Letná, adresa elektronickej pošty: [email protected], telefón: +420 777 077 700.

12.6. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz ČOI. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Predávajúci odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť kontakt [email protected].

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2018.

Prihlásenie

alebo

Pridajte sa

alebo

Súhlasím so zasielaním informácií o odporúčaných produktoch, novinkách a špeciálnych akciách. Odber týchto informácií je možné kedykoľvek bezplatne upraviť alebo zrušiť kliknutím na odkaz v našom e-maile.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zabudnuté heslo

Nové heslo vám príde na e-mail.

Zavrieť